Fen Bilimleri Enstitüsü

Makine Mühendisliği ABD

Makine Mühendisliği ABD

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı  15.08.2013 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir. Programın amacı, öğrencilere her türlü mekanik ve enerji dönüşüm sisteminin analizi, tasarlanması, üretilmesi, işletilmesi gibi konularda lisans döneminde almış oldukları eğitimlerine, arzu ettikleri konularda uzman olabilmelerini sağlayan bir eğitim imkânı sunmaktadır ve öğrencilere bu alanlarda ileri ve ayrıntılı bilgiye sahip olma olanağı sağlanmaktadır. Eğitim dili Türkçe’dir.

Kazanılan Derece

Tezli Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Bu yüksek lisans programına tüm Makine Mühendisleri, İmalat Mühendisleri, Uçak Mühendisleri, Uzay Mühendisleri, Gemi İnşaat Mühendisleri, Mekatronik Mühendisleri, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, Endüstri Mühendisleri, Petrol Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Enerji Mühendisleri, Nükleer Enerji Mühendisleri ve benzeri mühendislik dalları ile Fizik ve Matematik bölümleri, Teknik Eğitim Fakültesi mezunları başvurabilmektedir.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %70’inin ve Lisans Not ortalamasının %30’unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.
Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Makine Mühendisliği Bölümü, her türlü mekanik ve enerji dönüşüm sisteminin analizi, tasarlanması, üretilmesi, işletilmesi ve bakım-onarım işlemlerinin gerçekleştirildiği geniş kapsamlı bir mühendislik dalıdır. Makine mühendisleri, matematik ve fiziğin temel prensiplerinin yanı sıra mekanik, kinematik, termodinamik ve enerji gibi temel mühendislik konularını iyi bilen ve bu bilgilerini mekanik sistemler ile enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımında, imalatında ve analiz edilmesinde etkin bir biçimde kullanabilen kişilerdir. Makine mühendisliği lisansüstü programında ise, makine mühendislerine ve ilgili alandan mezun olanlara lisans'ta aldıkları eğitimin yanı sıra, arzu ettikleri konuda uzman olabilmelerini sağlayan bir eğitim imkanı sunmaktayız. Yine, Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında; tasarım, kompozit malzeme, ileri gaz dinamiği, kırılma mekaniği, ısı transferi, termodinamik, enerji, hasar analizi, nano teknoloji, tahribatsız muayene ve otomotiv alanlarında dersler verilmekte, öğrencilerimize bu alanlarda ileri ve ayrıntılı bilgiye sahip olma olanağı sağlanmaktadır. Öğretim kadrosu, ulusal ve uluslararası kurumlarda çalışmış, deneyimli, toplam yedi öğretim üyesinden oluşmaktadır.

Temel Program Kazanımları

 1. Makine tasarım, üretim ve analize yönelik mühendislik bilgilerinin kuvvetlendirilmesi
 2. Makine alanında deneysel çalışma yapma becerisinin kuvvetlendirilmesi
 3. Makine sistemleri tasarlama, izotropik malzemelerde statik ve dinamik analizler yapabilme becerisinin kuvvetlendirilmesi
 4. Makine sistemleri tasarlama, kompozit malzemelerde statik ve dinamik analizler yapabilme becerisinin kuvvetlendirilmesi
 5. Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisinin kuvvetlendirilmesi
 6. Makine Mühendisliği Makine analiz problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisinin kuvvetlendirilmesi
 7. Mesleki ve etik sorumluluk bilincinin arttırılması
 8. Etkin iletişim kurma becerisinin kuvvetlendirilmesi
 9. Makine Mühendisliği çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama yetkinliğinin kuvvetlendirilmesi
 10. Yaşam boyu öğrenme bilincinin arttırılması
 11. Çağın sorunları hakkında bilgi kazandırılması
 12. Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisinin kuvvetlendirilmesi
 13. Bilgiye ulaşabilme becerisinin arttırılması
 14. İnisiyatif kullanabilme becerisinin arttırılması

Mezunların İstihdam Profilleri

Programımız öğrencilere makine mühendisliğinin değişik alanlarında daha ayrıntılı bilgi sahibi olma ve uzmanlaşma imkanı sağlamaktadır. Bu sayede mezunlarımız imalat, otomotiv, tasarım, ısı, enerji, malzeme, nano malzeme temel kapsamlı konularında hizmet sektörünün tüm alanlarında istihdam olanağı bulmaktadırlar.

Mezunlarımızın çoğu, uzmanlaştıkları alanlarda kamu veya özel sektörde çalışma olanağı bulmakta ve istihdama katkı sağlamaktadırlar. Ar-Ge şirketlerinde veya kurumların ilgili bölümlerinde araştırmacı veya proje mühendisi olarak çalışabilmektedirler. Yine ileri teknoloji dediğimiz bilgi seviyesi yüksek konularda, yetkinlik düzeyinde bilgi sahibi olduklarından savunma, havacılık, otomotiv gibi makine mühendisliğini ilgilendiren bütün sahalarda çalışabilme imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca Makine mühendisliği alanında doktora programlarına devam edebilir, bilimsel ve akademik anlamda kendilerini geliştirebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.

Formu Doldur