Kütüphane

T.C.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE ÇALIŞMA ESASLARI

YÖNERGESİ

(18.04.2018 Tarih ve 2018/09 Sayılı Senato Kararı)

Birinci Bölüm

Amaç

Madde 1- Bu yönerge, Beykent Üniversitesi Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları Daire Başkanlığı ve birim kütüphanelerinin tanımını, görevli personel ile kullanıcıların, görev ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge Beykent Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan kütüphaneleri kapsar.

İkinci Bölüm

Örgütlenme ve Yönetim

Madde 3- Kütüphane hizmetleri “Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları Daire Başkanlığı” sorumluluğunda tüm yerleşke kütüphanelerinde yürütülür.

Daire Başkanının görevleri ve Daire Başkanlığınca yürütülen hizmetler

Madde 4-

a) Başkan; Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, iş bölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitim sağlama görev ve yetkilerine sahiptir. Bu görev ve yetkilerini yönerge hükümlerine göre yürütür.

b) Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetler;

1- Üniversitede eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü bilgi kaynağının sağlanması ve hizmete sunulması,

2- Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarının sağlanması,

3- Beykent Üniversitesi kütüphaneleri arasında koordinasyon sağlanması,

4- Üniversite içi ve dışı diğer kurum ve kuruluş kütüphaneleri ile işbirliğinin sağlanması,

5- Rektörlükçe verilecek diğer görevlerin yürütülmesi ve benzeri hizmetlerdir.

Üçüncü Bölüm

Kütüphane dermesinin oluşturulması

Madde 5- Kütüphane dermesi kitap, dergi, film, cd ve elektronik kaynaklardan oluşur. Dermenin oluşturulmasında satın alma ve bağış yöntemlerinden yararlanılır.

Satın alınacak yayınların seçimi

Madde 6- Dermede yer alacak yayınların seçimi öğretim elemanları ile kütüphanecilerin çalışmaları sonucu yapılır. Satın alınması istenilen yayınlar için (kitap-dergi v.b), kütüphane web sayfasında bulunan Sipariş Formu kullanılarak hazırlanacak sipariş listeleri Dekanlık/Müdürlük tarafından resmi yazıyla Rektörlük Makamı’na iletilmelidir.

Bağış Yolu İle Temin

Madde 7- Bağış yolu ile edinilen kaynaklar doğrudan kütüphane demirbaşına kaydedileceği gibi gerektiğinde Rektörlükçe düzenlenecek protokoller ile de bağış gerçekleştirilebilir. Dördüncü Bölüm

Kütüphaneden Yararlanma

Madde 8-

1-Beykent Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencileri, kitap ve diğer aynaklardan kütüphane içinde yararlanabilecekleri gibi ödünç alarak da yararlanabilirler.

2-Ödünç kitap alırken Beykent Üniversitesi kimlik kartı ibraz edilir. Kimlik kartı olmayanlara ödünç kitap verilmez. Başkasına ait kimlik kartıyla kitap ödünç alınmaz.

3-Referans kaynakları (Ansiklopediler, sözlükler, nadir eserler v.b),gazeteler ve dergilerin son sayıları ile tezler ödünç verilmez.

4-Ayırtılmış eserlerden oluşan rezerv koleksiyonundan kütüphane içinde yararlanılabilir.

5-Ödünç alınan kütüphane kaynakları gününde iade edilmelidir. İadesi geciktiğinde para cezası alınır.

6-Üzerinde iadesi gecikmiş kitap olan üyeler, kitapları iade etmeden ve gecikme cezalarını ödemeden ödünç kitap alamaz veya kullanma sürelerini uzatamazlar.

7-Akademik ve İdari personel kitap sürelerini uzatma işlemini kütüphane web sayfasından yapabilir.

8-Öğrenciler kitapların kullanma sürelerini yenileme işlemini, öğrenci kimlik kartı ve kitaplarla birlikte kütüphanede yaparlar.

9-Kütüphane Daire Başkanlığı gerekli durumlarda ödünç alınan kitabı kullanıcıdan geri isteyebilir.

10-Kütüphaneden ödünç alınan her türlü kaynak süresinde teslim edilir.

11-Beykent Üniversitesi Kütüphanelerinde, aşağıda belirtilen kullanıcı gruplarına göre değişik sürelerde ödünç verme işlemi yapılır.

*11.1 Akademik Personel ve Yüksek Lisans / Doktora Öğrencileri

10 adet yayın 30 gün (bir kez 30 gün süre uzatma )

2 adet diğer kaynaklar (cd,dvd v.b) en fazla 3 gün süre ile

*11.2 İdari Personel ve Lisans/Önlisans Öğrencileri:

5 adet yayın 15 gün ( bir kez 15 gün süre uzatma )

2 adet diğer kaynaklar (cd,dvd v.b) en fazla 3 gün süre ile

Kütüphane Kuralları

Madde 9-

1-Kütüphane içinde cep telefonu ile konuşulmaz.

2-Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez.

3-Kütüphanede sigara içmek, yüksek sesle konuşmak ve gürültü yapmak yasaktır.

4-Bir eserin tümünün fotokopisini çekmek yasaktır.

5-Kütüphanede bulunan kaynaklar elektronik olarak korunduğundan, alarm çaldığı durumlarda arama yapılır.

6-Kütüphane materyalini izinsiz alan veya zarar verenler Rektörlüğe bildirilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

7-Gerekli görüldüğü takdirde her türlü çanta ve özel eşya görevli tarafından kontrol edilir.

8-Kütüphane içinde sahibi belli olmayacak şekilde çanta veya özel eşya bırakılmaz.

9-Kütüphane kullanıcıları kütüphane personeline ait araçları izinsiz kullanamaz ve elektronik araç ve gereçlerin yerlerini değiştiremez.

10-Kütüphaneye kimlik kartıyla gelinmeli, sorulduğunda kimlik kartları gösterilmelidir.

11-Ödünç işlemi tamamlanmadan kaynaklar dışarı çıkarılmaz.

12-Kaynakların iade işlemi kütüphane personelince yapılır.

13-Kütüphanede çalışma saatlerine uyulmalıdır.

İadenin gecikmesi

Madde 10- Kullanıcılar ödünç aldıkları kaynakları iyi kullanmakla ve belirtilen tarihte iade etmekle yükümlüdürler. Zamanında iade edilmeyen ve süresi uzatılmayan kütüphane kaynakları için günlük 0.50 TL gecikme cezası veya ceza bedelini karşılayan kitap bağışı uygulanır.

Ödünç alınan yayınların zarar görmesi ve yıpratılması

Madde 11- Kütüphanede bulunan kitaplara ve dergilere kütüphane içinde veya dışında zarar veren kullanıcılardan, kitabın veya derginin güncel fiyatına %50 işlem parası eklenerek bedeli alınır.

Yayınların Kaybedilmesi ve Cezalar

Madde 12-

1-Yabancı dildeki kitapların kaybedilmesi durumunda, güncel fiyat bedeli alınır.

2- Rezerv bölümündeki kitapların kaybedilmesi durumunda, kitabın güncel bedeli alınır.

3-Nadir Eserlerin kaybedilmesi durumunda güncel fiyatının iki katı alınır.

4-Ciltli dergilerin kaybedilmesi durumunda, o ciltteki her sayının fiyatı belirlenerek cilt değeri bulunur ve iki katı ceza alınır.

5-Baskısı bulunmayan yabancı dildeki kitapların kaybedilmesi durumunda 200 TL alınır.

6-Baskısı bulunmayan Türkçe kitapların kaybedilmesi durumunda 150 TL alınır.

7-Gününde iade edilmeyen yayınlar için hatırlatma yazısı/e-mail gönderilir.15 gün içinde iade edilmezse materyal kayıp kabul edilir. Yasal işlem yapılması için Rektörlük Makamı’na bildirilir.

8-Bu yönergede sözü edilen tüm cezalı parasal işlemler Kütüphane ve Öğrenme Kaynaklarını Geliştirme Komisyonu teklifi ve Rektör onayı ile belirlenir ve uygulanır.

Ayırtılmış Yayın (Rezerv) Hizmeti

Madde 13- Bir öğretim yılında, bir ders kapsamında yoğun olarak kullanılması düşünülen ders kitapları, yardımcı ders kitapları, öğretim üyelerince sağlanacak ders notları, makale fotokopileri ve kaynak eserler için kütüphane tarafından verilecek hizmetleri kapsar. Bu hizmetten yararlanmak isteyen öğretim üyeleri seçtikleri kaynakları kütüphaneye bildirerek, bunların bir yarıyıl boyunca ayırtılmış yayınlar olarak saklanmasını isteyebilirler.

Yayın Ayırtma

Madde 14-

1-Ödünç verilecek kitaplar için ayırma işlemi yapılır.

2-Ayrılan kitaplar duyurudan itibaren 3 gün içinde alınmazsa ayırma işlemi iptal edilir.

3-Ayırma işlemi en fazla 3 kitap için yapılabilir.

Elektronik Kaynaklardan Yararlanma

Madde 15- Beykent Üniversitesi mensupları üniversitemize sağlanan IP erişimi ile Beykent Üniversitesi yerleşkelerinde kütüphanenin abone olduğu elektronik kaynaklara üniversite içinden erişim sağlayabilirler. Bu kullanım sırasında üretici firma ile kütüphane arasında yapılan lisans anlaşmasına uyulması zorunludur.

Üyelik

Madde 16-

1-Beykent Üniversitesine bağlı Akademik-İdari personel ve öğrenciler kütüphaneye üye olabilirler.

2-Kayıt için istenen bilgiler eksiksiz verilir.

3-Üyeler bu yönergede yazılı tüm ilkelere ve kütüphane kurallarına uymayı kabul ederler.

4-Üniversite dışındaki kullanıcılar üye olamazlar.

İlişik Kesme:

Madde 17-

1-Beykent Üniversitesinden çeşitli nedenlerle ayrılan akademik ve idari personel ile öğrencilerin, kütüphaneden ödünç aldıkları yayınları iade etmeden ilişik kesme işlemleri yapılamaz.

2-Üzerinde kütüphaneden ödünç aldığı yayınlar olduğu halde üniversiteden ayrılanlar, haklarında yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamı’na bildirilir.

3-Kütüphaneye iade edilmemiş kitap veya borcu olan öğrenciye ilişik kesme onayı verilmez.

Beşinci Bölüm

Diğer Kütüphanelerden Ödünç Yayın İsteme İşlemleri:

Madde 18-

1-Kütüphaneler arası Ödünç Yayın isteme hizmetinden Beykent Üniversitesi kadrolu öğretim üyeleri yararlanırlar. Bir başka kütüphaneden, bu yolla Beykent Üniversitesi öğretim üyeleri 15 gün süreyle 3 kitap isteyebilirler.

2-Ödünç süresi 1 defa yenilenebilir. İade tarihinden önce sorumlu kütüphaneciye bilgi verilmelidir.

3-İade sürelerinde gecikme olduğunda öğretim üyelerinin istekleri işleme alınmaz.

4-Ödünç aldığı kitabın iadesini 7 günden fazla geciktiren kullanıcıya 1 yıl süre ile ödünç kitap verilmez.

5-Diğer kütüphanelerden yayın isteği yapan öğretim üyeleri, kargo masraflarını karşılamak zorundadırlar.

6-Dergiler, referans kaynakları, kitap dışı kaynakların isteği yapılmaz.

7-İstekler, kutuphane@beykent.edu.tr adresine e-mail yolu ile iletmek suretiyle yapılmalıdır.

Diğer Üniversitelerin Ödünç Yayın Talebi İşlemleri:

Madde 19-

1-Üniversiteler ve araştırma kurumları kütüphane yayınlarımızdan yararlanabilir.

2-İstekler için KİTS otomasyon programı üzerinden talep yapılması gerekmektedir.

3-15 gün süreyle 3 kitap ödünç verilmektedir.

4-Kargo masrafı isteği yapan kütüphaneye aittir.

5-Kitapların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek zararlar ve kayıplardan isteği yapan kütüphane, kütüphanemize karşı sorumludur.

Altıncı Bölüm

Diğer Hükümler

Madde 20- Kütüphanelerin açılış kapanış saatleri ve buna bağlı olarak personelin çalışma zamanları Rektörlükçe belirlenir.

Madde 21- Bu yönerge Beykent Üniversitesi Senatosunun kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 22- Bu yönerge hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.